LEJEBETINGELSER FASTLIGGERE

Lejebetingelser for sæsonpladser:

§1Formål
At sikre forståelsen for rettigheder og forpligtelser, som lejer af sæsonplads på Rosenvold Strand Camping.

§2 lejeaftalen omfatter 
En plads giver ret til at opstille en campingvogn med fortelt med fast bund, og et opbevaringstelt for en navngiven familie og børn u 18 år.
Aftalen giver adgang til det indhegnede område, toilet, badefaciliteter, legeplads, boldbaner, og strandarealerne, som tilhører Rosenvold Strand Camping.

§3 Betingelser for lejeretten
At lejeren accepterer at overholde Campingreglement bestemmelser for enhedens indretning.     
At Rosenvold Strand Camping retningslinjer om forpligtelser, rettigheder og hensyn, gennemlæses og følges.
At lejer skal være myndig og gældfri i forhold til udlejer.  
At lejer og dens gæster overholder de regler og retningslinjer, der er for campingpladsen, strand- vej- og skovarealer ved Rosenvold.  
At lejer og dens gæster og besøgende er positive, imødekommende og konstruktive I adfærd over for ejere og brugere af resten af området, Rosenvold Strand Camping og disse arealer og faciliteter.

§4 Lejemålets løbetid og ophør
Lejeaftalen løber ét år ad gangen. Leje retten bortfalder, hvis den ikke aktiv benyttes.
Fremleje kan kun ske med forudgående tilmelding i receptionen. Dette vedrører alle andre end dem der er defineret som husstanden.
Ønsker man samme plads efterfølgende år skal pladsen være genbestilt senest 01 september, og fortrydes bestillingen skal den være afmeldt senest 30. november.
Lejeretten bortfalder omgående, ved brud på de betingelser, der er for opnåelse af lejeretten. normalt gives 1 skriftlig advarsel/henstilling før lejeretten fortabes.
Ved tab af lejret som følge af brud på betingelse for opnåelse af lejret gives ingen økonomisk kompensation.
Hvis ikke andet er aftalt skal pladsen være ryddet ved sæsonens afslutning. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogn/telte, og de vil blive fjernet for lejers regning.
Lejeaftalen er i øvrigt betinget af, at lejeaftalen mellem Rosenvold Gods og Eiler Rantzaus direkte arvinger er i kraft.

§5 Force majeure
Ingen af parterne hæfter for en misligholdelse, som skyldes forhold, som parterne ved aftalens
indgåelse ikke burde have påregnet, herunder strejke, lockout, epidemi/pandemi eller andre
forhold, som efter dansk ret opfattes som force majeure.

LEJEBETINGELSER FOR SÆSONPLADSER:
Velkommen på Rosenvold Strand Camping, vi håber dit/jeres ophold her vil blive tilfredsstillende. Denne skrivelse er udarbejdet for at undgå tvivl hos vores campister, og vil derfor være med til at få det bedste ud af dit/jeres ophold her.

BETALINGSBETINGELSER:
For at din bestilling af sæsonplads er bindende skal der indbetales et depositum ved bestilling af pladsen. Hvis du har en plads, og ønsker samme plads efterfølgende sæson skal der betales reservationsgebyr senest ved afrejse eller sæsonens slut. Reservationsgebyr er 1000 kr., beløbet fratrækkes ved sæsonstart. Reservationsgebyr tilbagebetales ikke hvis pladsen ikke tages i brug. Pladsgebyr er inkl. moms. Pladsgebyret opkræves forud og indbetales til anførte dato og senest ved officiel sæsonstart, hvis der er lavet anden aftale. Der vil blive opkrævet et gebyr, ved for sen betaling. Ved manglende eller sen betaling forbeholder vi os ret til at leje pladsen til anden side.  

Tilbagebetaling af pladsgebyr: Hvis betaling for pladsen fortrydes, tilbagebetales beløbet ikke hvis sæsonen er startet. Ligeledes kan en helsæsonplads ikke ændres til en forårsplads for at opnå refusion. Inden sæsonstart kan 50% refunderes minus Administrationsgebyr på dk 500,-

REGISTRERING AF CAMPINGVOGNE:
I henhold til campingreglementet, skal alle de campingvogne, der står på campingpladserne kunne identificeres. Campingvognene skal enten være registreret i henhold til dansk eller udenlandsk færdselslov (dvs. at en campingvogn lovligt skal kunne kobles på et køretøj og lovligt kunne køres fra en campingplads til en anden campingplads i hjemlandet), eller de skal være registreret med ID-nr. (den grønne plade). ID-pladen med gyldigt årsmærke, skal enten placeres bag på campingvognen, hvor nummerpladen normalt placeres, eller i vinduet, som vender ud mod vejen. ID-pladerne og årsmærke kan købes i informationen.

PLADSERNE og AFSTANDSREGLER:
I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel, skal vogn telt, også opbevaringstelt, mm. opstilles så det ikke forringer naboens opstillingsmuligheder. Der skal derfor overholdes 1,5m meter til alle skel. Hvis campingvogn, telt eller andet er placeret nærmere end 1,5 m til skel, skal det flyttes. 

Det er tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og evt. ét redskabstelt pr. plads. Flagstænger, antenner og lignende er ikke tilladt andre steder end fastmonteret på campingvognen.

Hegn og Låger fra 2021: Det er ikke tilladt at opstille faste hegn/jernlåger med pigge, eller anlægge fliser områder eller fibertex udenfor teltet. Nytte og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende må ikke finde sted. Opstilling af et mindre antal flytbare plantekrukker kan finde sted umiddelbart ved campingvognen.

Læsejl 2021: Maksimum af 3 læsejl pr enhed. (helst ens). Benyttes læsejl permanent, skal afstandsmålerne opfyldes. Husk afstanden også gælder opbevaringstelt. Faste gulve skal være dækket af teltet. Der må ikke laves terrasser hegn eller lign. Campisten skal altid overholde Campingreglementets regler. Oprydning/pasning af området omkring jeres vogn, påhviler lejeren. Hold pladsen pæn og ryddelig. Benyttes pladsen under vognen til opbevaring, skal der monteres skørter, da dette må ikke være synligt. Slå græs og kanter med rimelige mellemrum ca. hver 2.uge.  Ved misligholdelse af dette punkt, vil campingpladsen selv påtage sig opgaven og opkræve et gebyr på 75 kr. pr. gang.

Det er ikke tilladt at bruge round-up eller anden form for ukrudtsgift. Græs- og hækaffald skal henvises til det område bagerst på campingpladsen bag plads 352 og 329. Al beskæring, klipning og gravning på campingpladsen udover normal hæk og græsslåning, må kun foregå ved aftale med lejrchefen.
Campingvogn og fortelt skal holdes pæne, rene og fri for alger. Pladsen rund om vognen skal ligeledes holdes pæn og ryddeligt.

Sæsonpladsen skal være taget i brug senest 1 måned efter lejemålets begyndelse. Forlader du pladsen inden sæsonslut og ikke aktiv bruger pladsen og vedligeholder den, bortfalder din ret til pladsen. OBS: Vælger du at sælge din campingvogn i løbet af sæsonen, må campingvognen ikke sælges inkl. pladsen. Pladslejen er personlig og tilhører husstanden anført på bookingen.

SÆSONSLUTNING:
Pladsen skal være i orden når den forlades efter sæsonslutning. Efterlades gulv skal denne være tildækket af en presenning eller males med en heldækkende Umbra grøn maling. Alt andet end gulv SKAL fjernes og må IKKE gemmes under presenning.
Forårspladser efterlades klar til nye gæster. 

Trægulv som ikke skal bruges længere, uanset årsag, skal bortskaffes af lejeren selv, og for egen regning.

PARKERING AF BILER OG KØRSEL PÅ PLADSEN:
Din bil skal holde helt ind på din egen plads og du har ret til natparkering ved indkørslen mellem 21:00 og 7:00 HVIS DER IKKE ER PLADS TIL BILEN PÅ PLADS ENHEDEN, SKAL PARKERINGEN FORETAGES PÅ GÆSTEPARKERINGEN VED HAVNEN.
Det er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister, vi sender hen på det, som vi tror er en ledig plads.
HUSK: motion er sundt. Spar bilkørsel til toiletbygningerne og butikken (det er godt for miljøet) tag i stedet cyklen eller brug benene (det er godt for din sundhed). Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige og altid foregå i skridt tempo. MAX 10 KM/T. Kørsel må ske mellem 7.00 – 22.00 af hensyn til dine medcampister.

Bommen er lukket mellem 22.00 og 7.00. Skal pladsen forlades grundet sygdom, ring 21 42 52 42 / 61 38 83 00. Ved alvorlig akut sygdom eller hvis der skal ambulance på pladsen, kontaktes vi på telefon 21 42 52 42 / 61 38 83 00. (Skal du tidlig på arbejde, skal du fortsat parkere bilen udenfor bommen om natten på natparkering.)

BOPÆL:
Pladsen må gerne benyttes i hverdage, weekender samt ferie og helligdage, dog må man ikke have fast bopæl på campingpladsen, man skal have en anden registreret bopæl (folkeregisteradresse). Du må gerne omadressere din post til campingpladsens adresse.

GÆSTER:
Du har ret til at modtage dagsgæster mod betaling af gæstebillet, som fastligger. Som gæst har man adgang til hele pladsen. Du tager det fulde ansvar for at informere om campingpladsens regler. Du skal selv være til stede når din gæster besøger campingpladsen som dagsgæst. 
Du må IKKE lukke gæster ind på pladsen i deres bil eller lån dit bomkort ud til dem. Gæster skal parkere ved havnen og forlade pladsen stille og rolig senest kl. 22:30, derefter vil gæsten betragtes som campist, og I skal betale for almindeligt overnatningsgebyr for gæsten.

Gæster må IKKE køre ind på pladsen i egen bil. Fortæl venligst det til din gæster og vejlede dem inden besøg om parkeringsmuligheder. Får du besøg af gangbesværede eller gæster med megen bagage bør du selv hente dem/det ved receptionen eller p-pladsen ved havnen.

OVERNATTENDE GÆSTER:
Du har ret til at låne din campingvogn ud eller have overnattende gæster. Alle overnattende gæster skal melde sig i receptionen og der opkræves persongebyr pr. nat. De skal benytte eget bomkort. Giv venligst besked i reception forud for opholdet. Er receptionen lukket i forbindelse med kort varsel for overnatning, send venligst SMS herom til nummer 21 42 52 42. Angiv kort beskrivelse og kom forbi receptionen dagen efter.

HUSDYR:
Hunde er velkommen, men skal være i kort line på pladsen. Sker “uheldet” skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Af samme grund henstiller vi til, at luftning af hunde foretages af voksne personer, og ikke af mindre børn. Lad ikke jeres hund være alene i fortelt / campingvognen / hundeindhegning – og husk at en gøende og/eller løsgående hund er til stor gene for de omkringliggende gæster. Hunde skal til enhver tid føres i snor på hele campingpladsens område, ved stranden og ved de omkring liggende skovarealer (også når du ikke længere kan se campingpladsen). Det er dansk lov mellem 1. april og 1. oktober. Der må aldrig stå hundemad og godbidder i dit fortelt. Det tiltrækker skadedyr.

Husk at det er din pligt at samle op efter din hund.

ELMÅLER:
Det er lejerens ansvar at kontrollere måleren jævnligt, aflæs derfor strøm ved jævne mellemrum og hold øje med om du skal tilkøbe en ekstra el pakke. Ved fejl på måleren, vil campingpladsen anslå et forbrug. Ved fejl kontakt omgående lejrchefen, så vi kan udbedre fejlen. Vi anbefaler, at strømkablet med måler frakobles fra standeren, hver gang man forlader pladsen i mere end et døgn, af hensyn til brandfare, og/eller kortslutning. Alle elmåler har eget serienummer. Ingen elkabel må gå direkte i standeren uden en måler foran. Det er lejerens ansvar at kontrollere om der er strøm. Campingpladsen kan ikke stilles til ansvar for manglende strøm i kortere eller længere perioder.

LAVSÆSONERNE:
I lavsæsonerne kan der være begrænset åbningstider i informationen, derfor vær sød at respektere dette og tilpas dine ærinder til åbningstiderne. Ved akut behov er vi selvfølgelig altid til rådighed og behjælpelige. Ring derfor 21425242/61388300 for akut hjælp. Købmand vil ligeså have begrænsede åbningstider. Åbningstiderne kan ses på dørene eller spørg i informationen. Der kan ligeledes være reducering af faciliteter. Eks. hoppepuder kan være slået ned, lukning af nogle toiletrum osv.

RENGØRING:
I skolesommerferien vil der være rengøring på bestemte tider. Respekter dette og brug de enkelte toiletter bag bygning C eller toilet i anden bygning. I resten af sæsonen vil der ikke være tider på rengøringen, derfor henvises til anden servicebygning.

CONTAINERE:
Den store blå opstillede container må KUN benyttes til alm. køkkenaffald.
Flasker, øl- og sodavandsdåser og glas skal i flaske- og dåse-containeren. 
Aviser og pap anbringes i papcontaineren. 
ANDET AFFALD OG STORSKRALD (Grill, stole, gulvtæpper, gulve m.m. m.) bortskaffes selv og for egen regning.
Ingen græs-/hæk affald i containerne

LEG OG BOLDSPIL:
Campingpladsen har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn /børnebørn med at finde de steder, hvor der må leges og spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne. Hoppepuden må ikke benyttes i regnvejr og hvis den ikke er helt pustet op.

FUGLE OG GEDER:
På campingpladsen bor der fugle og geder. Gederne må ikke fodres, uden I har fået tilladelse, da de kan blive syge og i værste tilfælde dø, hvis de får for meget foder. Vi sørger for at fodre og passe dem, hver dag. Hvis I opdager at der er noget galt med dyrene, vil vi gerne have besked med det samme. Det er tilladt at gå ind i indhegningen til gederne, men ikke tilladt at gå ovenpå bur og træbredt som gederne går på. Husk al færdsel indenfor indhegningen er på eget ansvar. Sørg venligst for at børn/børnebørn ikke løber rundt ved gederne. Det gør gederne utryg. I højsæson og perioder med mange mennesker på pladsen, vil adgang til gederne være begrænset.

BÅD:
Skal du benytte slæbestedet som fastligger, skal du være medlem af Jollelauget og hverve egen nøgle til bommen. Alternativt kan man betale adgang til havnens slæbested. Kontakt direkte til havnen.

VINTEROPBEVARING:
Der er mulighed for vinteropbevaring, mod betaling. Vinteropbevaring skal meddeles og betales i informationen inden sæsonafslutning. Når pladsen forlades før vinteren, skal alle løse dele fjernes. Har man ikke bestilt vinteropbevaring skal pladsen ryddes ved lejemålets ophør. Pladsen skal fremstå, som ved modtagelse, dvs. græs skal være klippet og alt skal fjernes. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne / telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning. 

I er altid velkommen til at komme på pladsen i vinterhalvåret for at tilse vognen, men I skal holde bilen/knallert uden for pladsen også selvom bommen står åben. Vær altid opmærksom da vi arbejder muligvis på pladsen. Vinteropbevaring sker fra sæsonslut frem til sæsonstart året efter. Campingvognen kan som regel stå på samme plads som I har bestilt, hvis den står på et af de bestemte områder af pladsen, der er godkendt til vinteropbevaring. Vinteropbevaring af campingvogn er kun for campister der har betalt depositum til den efterfølgende sæson. Hold tilsyn med din campingvogn i tilfælde af ekstreme vejrforhold, som storm og forhøjet vandstand.

Al bugsering af campingvogn der foretages af lejrchefen eller dennes ansatte sker for lejerens/ejerens egen risiko, evt. skader skal altid anmeldes og dækkes af lejerens/ejerens egne forsikringer.

Husk alle bygninger, fælles arealer og udlejningsenheder på campingpladsen er røgfrie.

GDPR:
Vi udleverer ikke oplysninger vedr. telefonnummer, e-mailadresser eller lignende grundet persondata forordning. (GDPR) Sørg derfor selv for at udlevere disse informationer til dem som måtte have brug for det.

Vi kan være nødsaget til at bortvise campister, hvis regler ikke overholdes.

Vi ønsker jer et godt ophold

De bedste hilsner
Karen og Brian
Rosenvold Strand Camping
CVR.: 34328633